skip to Main Content

Les declaracions de Béns Patrimonials i Activitats i causes de possible incompatibilitat que a continuació es relacionen, són les últimes declaracions presentades pel director gerent, de les quals s’han ombrejat, per protegir la seva confidencialitat, les dades personals referides al DNI i domicili, així com les dades de localització dels béns que declaren, d’acord amb el previst per l’article 56.2 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.

JAVIER GONZALEZ Activitats

JAVIER GONZALEZ: bens

Back To Top
Cercar