skip to Main Content
Compra Pública Innovadora Citilab

Citilab llança un repte a les persones emprenedores de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per combatre la cosificació femenina a les xarxes socials

S’obre un procés de Compra Pública Innovadora per donar suport a iniciatives d’innovació social i tecnològica amb un pressupost total de 19.000 euros

Citilab impulsa una convocatòria de Compra Pública Innovadora, un procediment per a la selecció de propostes que desenvolupin projectes d’innovació social i tecnològica que donin resposta a un problema o repte social.

El repte social que han d’abordar les propostes que es presentin en aquest procés és l’eliminació de la cosificació dels estereotips i la imatge de les nenes, les noies joves i les dones a través de l’ús de les xarxes socials.

En el marc del projecte LaborLab, Citilab treballa per seleccionar i donar suport al talent emprenedor social i tecnològic per tal de promoure projectes d’innovació en àmbits de tendència.

Amb aquest procés de Compra Pública Innovadora, Citilab ha trobat un instrument per donar suport a l’emprenedoria social i tecnològica i a noves propostes dirigides a la millora de la societat davant de les necessitats actuals. Així, recolza l’exploració, el disseny de solucions, la creació de prototips o el desenvolupament experimental amb la finalitat de demostrar la viabilitat de nous productes i serveis.

Citilab obre aquest procés a tots els emprenedors i les emprenedores de qualsevol municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El procediment es divideix en tres fases i disposa d’un pressupost màxim de 19.000 euros. En cas de ser seleccionats, els participants hauran d’estar donats d’alta per realitzar activitats empresarials o professionals durant les fases d’exploració / estudi i de desenvolupament experimental o prototipat.

El procediment de convocatòria i selecció es regeix pel plec de clàusules generals i es concreta a través d’un plec de prescripcions específiques addicionals. Es poden consultar a continuació:

La cosificació és l’ús que es fa d’una dona en particular, del concepte de dona o de la seva imatge per a finalitats que no la dignifiquen com a ésser humà. És a dir: quan només se la qualifica en funció de la seva bellesa o de la seva correspondència amb el desig sexual masculí, sense fer referència ni a la seva capacitat racional ni a la seva dignitat humana.

La cosificació es considera una forma de violència de gènere, malgrat que la societat l’accepta igual que els micromasclismes. La teoria de la cosificació postula que les dones, des de nenes, són valorades pel seu cos i aspecte físic. Com a conseqüència, quan la seva aparença canvia augmenta el risc que pateixin problemes de salut mental associats a la vergonya, l’ansietat, la depressió o els desordres alimentaris, és la informació que recull la revista Lluita Digital en l’edició especial sobre la cosificació de la dona que es va publicar el mes de juliol del 2017.

Un mitjà a través del qual es produeix el fenomen de la cosificació de la dona són les xarxes socials.

Tenint en compte la descripció de la necessitat presentada, es proposa abordar el repte: eliminació de la cosificació dels estereotips i la imatge de les nenes, les noies joves i les dones a través de l’ús de les xarxes socials.

Les propostes d’innovació social i tecnològica han d’oferir solucions per tal de resoldre aquest repte en matèria de gènere.

Podrà participar en aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica, amb residència o domicili fiscal en qualsevol municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

La documentació que cal presentar:

 • NIF de la persona física o jurídica que presenta la proposta.
 • Documents models que es facilitin per presentar la proposta.

Cada participant només pot presentar una proposta.

El procediment general per a la selecció i suport de propostes es desenvoluparà en tres fases:

 • Fase 1: concurs d’idees
 • Fase 2: exploració / estudi de viabilitat de solucions
 • Fase 3: desenvolupament experimental

La presentació de propostes es podrà formalitzar fins el divendres 24 de maig de 2019. Cada participant ha de completar aquest document en format electrònic i enviar-lo a través del correu electrònic, dins del termini establert, a laborlab@e-citilab.eu

El divendres 7 de juny de 2019 es facilitarà la relació de participants admesos, les puntuacions obtingudes i les propostes selecciones per a passar a la segona fase al web del Citilab.

El nombre màxim de propostes seleccionades per a què passin a la fase d’exploració / estudi és de 5 propostes.

En cas de ser seleccionats, els participants hauran d’entregar la següent documentació per a poder passar a la segona fase:

  • Annex 2: Model de Declaració Responsable per part del participant de no incórrer en cap causa de prohibició o d’incompatibilitat així com d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social.
  • Document d’alta per realitzar activitats empresarials o professionals (model 036).

Les persones que accedeixin a aquesta fase seran adjudicatàries d’un contracte remunerat de 30 dies naturals amb un import màxim de 1.400 euros en funció de la puntuació obtinguda a l’avaluació de la proposta.

El dimarts 11 de juny de 2019 a les 10 hores, participaran en una sessió de treball on podran treballar diferents aspectes de les propostes presentades.

La data límit per a l’entrega del document de disseny de projecte amb l’estudi de viabilitat és el dijous 11 de juliol de 2019

El dimecres 24 de juliol de 2019 es facilitarà la relació de participants admesos, les puntuacions obtingudes i les propostes selecciones per a passar a la tercera fase al web del Citilab.

El nombre màxim de propostes seleccionades per a què passin a la fase de desenvolupament experimental o prototip serà inferior al nombre de propostes seleccionades en la fase 2.

Els participants seleccionats seran adjudicataris d’un contracte remunerat de 120 dies naturals amb un import màxim de 6.000 euros en funció de la puntuació obtinguda a l’avaluació de la proposta i hauran de fer el desenvolupament experimental o prototip i lliurar un document de memòria de resultats al llarg de la durada de la fase 3.

La relació de dates clau del procés de Compra Pública Innovadora del Citilab és la següent:

 • 24/05/2019: data màxima per a la presentació de propostes.
 • 07/06/2019: publicació de la relació de participants admesos, puntuacions obtingudes i les propostes seleccionades que passen a la fase 2.
 • 11/06/2019 a les 10 hores: sessió de treball per a treballar diferents aspectes de les propostes presentades.
 • 11/07/2019: data màxima per a l’entrega de l’estudi de viabilitat.
 • 24/07/2019: publicació de la relació de participants admesos, puntuacions obtingudes i les propostes seleccionades que passen a la fase 3.
 • 21/11/2019: data màxima per a la realització del desenvolupament experimental o prototip i lliurament de la documentació amb la memòria d’activitat.

Aquesta iniciativa compta amb el suport de l’Ajuntament de Cornellà i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
Cercar