skip to Main Content
Curs De Pilot De Drons Per A Aturats 2018

Citilab ofereix 8 beques pel Curs de Pilot de Drons destinades a persones a l’atur de Cornellà

Citilab llença 8 beques pel Curs de Pilot de Drons que començarà l’1 d’octubre i conclourà el 15 de novembre amb l’examen oficial de vol. Aquesta formació, organitzada per FMIC i Citilab permet obtenir el certificat oficial de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria com a pilot remot al comandament d’un dron de fins a 25kg de pes, en vols amb fins comercials o professionals.

La concessió de les beques tindran caràcter de subvenció i es regularà per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la indicada Llei i demés legislació concordant.

Consulti les Bases mitjançant les quals es regularà la concessió de les 8 beques fent clic aquí.

La manca de presència femenina en l’àmbit tecnològic és manifesta, i és per això que, Citilab promou les vocacions científiques i tècniques entre les nenes i les dones engegant iniciatives que promouen les disciplines STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) entre les noies.

A Europa, només el 30% dels 7 milions de persones que treballen en el sector TIC són dones, segons informació presentada al Mobile World Congress el passat mes de febrer. Cada vegada hi ha menys dones que opten per carreres tecnològiques, atribuït al fet que les nenes, durant la seva infantesa, entren en contacte amb la tecnologia més tard que els nens.

Segons dades de Mujeres Tech, de cada 1.000 graduats en ciències a la Unió Europea, només hi ha 29 dones científiques. En el sector digital i en el seu ecosistema d’emprenedoria, les dones emprenedores són menys d’un 20%. Sent conscients d’aquesta realitat, Citilab vol impulsar una formació de pilot de drons que prioritzi la inscripció de les dones en el curs, per tal de fomentar la presència femenina en els àmbits científico-tècnics.

L’objectiu principal del Curs de Pilot de Drons és que les persones inscrites es converteixin en pilots homologats d’aquest tipus d’aeronaus i es puguin integrar al mercat laboral. Així doncs, adquiriran coneixements sobre principis de vol, navegació aèria, reglamentació aeronàutica, procediments operacionals, metereologia, comunicacions, així com coneixements pràctics de vol.

La formació és semi-presencial i té una durada total de 107 hores, que es divideixen de la següent manera: 38h de teoria, 15h de pràctica i 54h de connexió a la plataforma homologada per cursar els 11 mòduls d’aprenentatge online.

Horaris

Classes teòrico-pràctiques presencials al Citilab:

  • 1 d’octubre de 2018, 10:00h a 14:00h – inici del curs.
  • 2, 4, 9, 11, 16, 18 i 30 d’octubre de 2018, 10:00h a 14:00h – classes teòrico-pràctiques al Citilab.
  • 25 d’octubre de 2018, de 09:00h a 15:00h – repàs de la teoria obligatòria i examen teòric.

Classes presencials al camp de vol de Castellbisbal:

  • 6, 8 i 13 de novembre de 2018, de 10:00h a 14:00h – classes de pilotatge de dron a camp de vol.
  • 15 de novembre de 2018, de 10:00h a 13:00h – preparació examen de vol i examen oficial.

 

Pot optar a la beca qualsevol persona física, amb preferència dona, que estigui en situació d’atur, sigui resident a Cornellà de Llobregat i no es trobi inclosa en cap dels supòsits previstos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

No cal que tinguin cap tipus de coneixement referent a pilotar aeronaus o alts coneixements d’informàtica.

Caldrà efectuar la sol·licitud, fins el 31 d’agost, enviant un correu electrònic a inscripcio@e-citilab.eu facilitant el seu nom i cognoms, i especificant en el contingut del correu l’interès en realitzar el curs de Pilot de Drons.

A la sol·licitud cal adjuntar:

  • Document DARDO (Document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació)
  • Còpia NIF-NIE o document acreditatiu on consti el domicili a Cornellà de Llobregat
  • Certificat d’Empadronament.
  • Declaració del/de la sol.licitant de no estar inclosa en cap supòsits previstos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (Veure model)

Citilab enviarà una confirmació a través del mateix correu electrònic als seleccionats. A partir d’aquest moment, s’iniciarà un període de 30 dies naturals per tal que la persona presenti, per fer efectiva la concessió i inscripció al curs:

  • Certificat Mèdic Aeronàutic

Per tal d’obtenir el certificat mèdic aeronàutic, s’ha de passar per un examen mèdic obligatori que ha de ser realitzat per un metge aeronàutic. El certificat mèdic en concret per a realitzar el curs és el certificat mèdic per a la llicència de pilot d’aeronau lleugera (LALP). El cost de la revisió mèdica no està inclòs a la beca i el preu sol oscil·lar entre 135€ i 180€ atenent el centre.

Aquest examen mèdic orientat al pilotatge de drons només es pot obtenir a centres sanitaris específics i cal complir uns requisits concrets:

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de la sol·licitud és fins el 31 d’agost.

Tota la documentació requerida ha de ser presentada via correu electrònic a la mateixa adreça d’inscripció o físicament a la recepció del Citilab en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 8h a 20h).
Si la sol.licitud no reuneix els requesits establerts en aquestes bases es requerirà a l’interessat perquè, en un termini de 10 dies hàbils, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació de què si així no ho fes, s’entendrà que ha desistit de la seva sol.licitud.

Criteris de valoració i selecció

La Comissió farà la selecció per ordre d’entrada de la sol·licitud al correu electrònic inscripcio@e-citilab.eu i es donarà preferència a les dones.

Totes les persones que no puguin optar a les 8 primeres places formaran part de la llista d’espera per si es donés el cas que alguna persona no presenti tota la documentació requerida.

Òrgans competents

La Comissió de selecció per a la concessió de les beques està integrat pels representants del Citilab: Director-Gerent, Secretària i Tècnic/a de l’àrea d’ocupació i noves professions.

El responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en la present convocatòria serà el Director Gerent de Citilab. L’Òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les beques serà la Comissió de Selecció.

Altres

La persona beneficiària haurà d’acceptar la beca d’acord amb les condicions estipulades a aquestes bases, en el termini de deu dies a comptar del dia següent a rebre la notificació de la concessió.

L’acceptació d’aquestes bases és incompatible amb l’obtenció d’altres beques per a la realització del mateix curs indicat a les bases.

El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la indicada Llei i demés legislació concordant.

Pilot de Drons: una professió de futur

Els Drons o RPAS (Remotely Piloted Aircaft System) són els nous usuaris de l’espai aeri que han obert camí cap a noves professions de futur i que s’han convertit en eines fonamentals en moltes feines.

Actualment, l’ús d’avions tripulats a distància ja és més que efectiu en diverses indústries.

Les tasques de manteniment fetes per Drons (com la revisió de línies elèctriques, estacions de telefonia i aerogeneradors) minimitzen els riscos laborals dels treballadors i són cada vegada més habituals en les empreses. L’obtenció d’imatges panoràmiques d’edificis en venda en les immobiliàries o els reportatges a vista d’ocell són cada vegada més sol·licitats als fotògrafs professionals o als mitjans de comunicació.

A més, grans empreses de comerç electrònic o de menjar ràpid estan fent proves per introduir aquests aparells en les tasques d’entregues a domicili.

 

Aquesta formació compta amb el suport de l’Ajuntament de Cornellà i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
Cercar